Photo Session 1 hour           $250

Photo Session 2 hours          $350

Photo Session 3 hours          $450

Kimono Portrait

Click a Photo

For Rent KIMONO

Kaede Kimonos
Sales and Rental